Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je ten, kdo sám nebo společně s jinými subjekty určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Mgr. Bsc. Matěj Grödl, se sídlem Praha 5, PSČ 150 00, je při poskytování právních služeb správcem osobních údajů, které shromažďuje, disponuje s nimi a nese za jejich řádné a bezpečné zpracování odpovědnost (dále jen Správce). 

Správce by Vás tímto rád informoval o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k tomuto zpracování v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Pokud by Vám bylo ohledně poskytnutých informací cokoliv nejasného, neváhejte Správce kontaktovat prostřednictvím emailu: law-office@groedl.cz.

Při činnosti Správce nedochází v rámci nakládání s osobními údaji k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou potřebné pro řádné poskytování právních služeb a dodržení zákonných povinností. Správce shromažďuje osobní údaje svých klientů, potencionálních klientů a případně třetích osob (např. protistrany) tak, aby služby, které poskytne, byly kvalitní.

Správce zpracovává u klientů (resp. potenciálních klientů) zejména následující osobní údaje:

 • Adresní a identifikační údaje klientů

 • Popisné údaje klientů

 • Osobní údaje třetích osob

Správce může zpracovávat rovněž osobní údaje třetích osob (předané klienty či získané v průběhu poskytování právních služeb). 

V rámci poskytování právních služeb může Správce zpracovávat i zvláštní kategorie osobních údajů (klientů či třetích osob), např. údaje o zdravotním stavu, pokud jde např. o právní poradenství v oblasti zdravotnického práva, či osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, je-li takové zpracování nezbytné a přiměřené pro poskytování právních služeb.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje Správce zpracovává za účelem poskytování právních služeb na náležité úrovni a případně za účelem zasílání obchodních sdělení o službách Správce klientům, přičemž právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta

Osobní údaje Správce zpracovává na základě plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Osobní údaje získané od Vás či při plnění smlouvy jsou zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné poskytování právních služeb.

 • Plnění právní povinnosti (ex offo)

Osobní údaje Správce zpracovává rovněž z titulu plnění zákonných povinností, zejména pak při ustanovení obhájce v rámci trestního řízení či jiného ustanovení advokáta soudem z moci úřední (ex offo), eventuálně při určení advokáta Českou advokátní komorou (v rámci bezplatné právní služby), dle platných právních předpisů.

 • Zpracování na základě oprávněného zájmu

Jste-li klienty Správce a zasílání obchodních sdělení o službách Správce jste neodmítli, můžeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a jméno a příjmení,  za účelem  zasílání newsletterů, nabídek služeb Správce či jiných obchodních sdělení. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu Správce informovat Vás o novinkách v právu a nabídnout Vám na základě stávající spolupráce či zájmu o spolupráci příslušné právní služby. 

Nebudete-li se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlasit, je možné je kdykoliv ukončit vyjádřením nesouhlasu na email: law-office@groedl.cz.

Zvláštní kategorii osobních údajů je Správce oprávněn zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. f) Nařízení, když zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů Správcem je v souladu s čl. 10 Nařízení oprávněné dle právních předpisů České republiky.  

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje shromážděné v rámci poskytování právních služeb Správce uchovává v souladu s právními a stavovskými předpisy, a s přihlédnutím k délce a běhu subjektivních i objektivních promlčecích lhůt dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělován na dobu 10 let. Po skončení této doby, případně po odvolání souhlasu, Vám již nebudeme zasílat obchodní sdělení, nicméně nadále musíme po dobu dalších 5 let uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k doložení našeho souladu s Nařízením, tj. týkající se skutečnosti, že souhlas byl Vámi platně udělen. 

Po uplynutí úložní doby jsou všechny osobní údaje bezpečně zlikvidovány.

Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje shromážděné v rámci poskytování právních služeb mohou být zpřístupněny (v plném rozsahu) spolupracujícím advokátům Správce (jako dalším správcům) a poskytovateli služeb softwarového řešení pro vedení spisů a klientskou agendu jako zpracovateli. V omezeném rozsahu (adresní a identifikační údaje klientů a výše odměny) má k osobním údajům přístup jako zpracovatel rovněž externí účetní firma Správce. 

Všechny výše uvedené subjekty jsou zavázány mlčenlivostí ve vztahu ke zpřístupněným osobním údajům. Všichni zpracovatelé poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění dostatečné úrovně zabezpečení osobních údajů. 

Osobní údaje mohou být  – dle povahy právní služby – rovněž zpřístupněny v souladu se zájmy klienta a za účelem určení, výkonu či obhajoby právních nároků klienta, třetím osobám, zejména protistranám v rámci jednání, soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.  

Vaše osobní údaje, ani jakékoliv jiné údaje zpracovávané v rámci poskytování právních služeb Správce nepředává do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, pokud (i) o to klient Správce výslovně nepožádá anebo (ii) Správce nemá k takovému předání právní povinnost či neexistuje rozhodnutí státního či cizího orgánu, které je na území ČR ve vztahu ke Správci vynutitelné a Správce je povinen se jím řídit. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti, kterou můžete Správci zaslat e-mailem na adresu: law-office@groedl.cz a/nebo písemně na adresu: Praha 5, PSČ 150 00, můžete uplatňovat Vaše práva plynoucí z Nařízení (specifikovaná níže). 

Pro účely Vaší identifikace a ověření totožnosti v žádosti uveďte alespoň Vaše jméno, příjmení, telefon a email. Správce je oprávněn – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit si Vaši totožnost jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu/SMS s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu/telefonní číslo poskytnuté v žádosti, či výzvou k doložení dalších informací o Vaší osobě.

Na Vaši žádost, v níž uplatníte (některá) svá práva uvedená níže, Vás Správce bude informovat o přijatých opatřeních anebo o důvodech, proč Vaší žádosti nemůžeme vyhovět, a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Lhůta pro vyřízení žádosti může být prodloužena, zejména je-li vyřízení Vaší žádosti složitější či obrátí-li se na Správce s žádostmi větší množství fyzických osob, o další dva měsíce – v takovém případě Vás Správce samozřejmě včas informujeme.

Veškerá sdělení a vyjádření jsou Správcem poskytována bezúplatně. Pokud by však žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud by se opakovala, je Správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací (náklady kopírování, užití poštovních služeb apod.).

 • Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je toto zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů (např. v souvislosti se zasíláním informačních newslettterů či jiných obchodních sdělení Správcem) nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na sdělení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k osobním údajům a k informacím o: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, době uchování osobních údajů, o Vašich právech ve vztahu ke zpracování osobních údajů, o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, o zdroji osobních údajů, pokud nepochází od Vás a o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a dále o vhodných zárukách v případě poskytnutí osobních údajů do třetí země. Klient má právo na poskytnutí kopie osobních údajů; poskytnutím kopie nesmí být nepříznivě dotčena práva třetích osob.

 • Právo na opravu

Je bezesporu v zájmu Správce zpracovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje. Pokud zjistíte, že některé zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti nebo jsou neúplné, upozorněte na to. Máte právo na opravu nepřesných a na doplnění neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou pro to splněny podmínky dle Nařízení. Zejména musí být osobní údaje vymazány, pokud nejsou pro účel(y), pro který/é byly shromážděny či zpracovávány nadále potřebné, nebo pokud výmaz ukládá právo Unie nebo ČR.

 • Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v Nařízení máte právo na omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Toto právo můžete uplatnit například, pokud popíráte přesnost osobních údajů (na dobu potřebnou k ověření přesnosti) či v případě, kdy Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje,  ale Vy je naopak potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 • Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo se svým podnětem nebo stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. 234 665 111, email: posta@uoou.cz , který je dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů.

Dne 1.9.2018, aktualizace dne 1.1.2022